stock loading image
Tiêu đề Thời gian File Chi Tiết
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 05.05.2017 2017-05-05 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/27727-KI%20QUY%20THANG%2005.17.pdf
DNSC CBTT Báo cáo tài chính quý 1/2017 2017-04-20 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/27685-DNSC_BC_BaoCaoTaiChinh_quy1.2017.rar
DNSC CBTT báo cáo thường niên năm 2016 2017-04-07 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/27647-DNSC_BC_Baocaothuongnien_nam%202016.rar
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 04.04.2017 2017-04-04 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/27671-KI%20QUY%20THANG%2004.17.pdf
Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính năm 2016 2017-03-30 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/27627-DNSC_BC_BC%20ATTC%20kiem%20toan%20nam%202016.rar
DNSC CBTT Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2016 2017-03-30 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/27626-DNSC_BC_Baocaotaichinhkiemtoan_nam%202016.rar
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 03.03.2017 2017-03-07 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/27556-KI%20QUY%20THANG%2003.17.pdf
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI TRƯỞNG PHÒNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH 2017-03-01 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/27532-DNSC_CBTT_T%C4%90%20TP.TUVANTAICHINH_signed.pdf
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 04.02.2017 2017-02-07 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/27557-KI%20QUY%20THANG%2002.17.pdf
DNSC công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 2017-01-19 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/27435-DNSC_baocaoquantricongty_nam%202016.rar
DNSC công bố Báo cáo tài chính Quí 4/2016 2017-01-19 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/27434-DNSC_baocaotaichinh_qu%C3%AD%204.rar
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 03.01.2017 2017-01-03 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/27558-KI%20QUY%20THANG%2001.17.xlsx
DNSC thông báo lãi suất và thời gian cho vay ký quỹ 2016-12-05 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/27322-DANH%20MUC%20KY%20QUY%20DNSC%20NGAY%2030.11.2016.pdf
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 03.12.2016 2016-12-03 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/27554-KI%20QUY%20THANG%2012.pdf
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 03.11.2016 2016-11-03 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/27553-KI%20QUY%20THANG%2011.pdf
DNSC công bố về việc chuyển nhượng CP DNSC 2016-10-28 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/27228-DNSC_CBTT_chuyen%20nhuong%20cp%20DNSC_signed.pdf
DNSC công bố báo cáo tài chính quý III.2015 và giải trình biến động lợi nhuận trên 10% so với cùng kỳ năm ngoái 2016-10-19 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/27207-DNSC_BCTC_qui3.2016.rar
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 03.10.2016 2016-10-03 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/27555-KI%20QUY%20THANG%2001.17.pdf
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 03.10.2016 2016-10-03 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/27149-DANH%20MUC%20KY%20QUY%20DNSC%20NGAY%2003.10.2016.pdf
THÔNG BÁO BÁN THỎA THUẬN CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN TÂN LÂM 2016-09-14 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/27091-Thoa%20thuan%20Tan%20Lam.rar
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 05.09.2016 2016-09-05 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/27066-DANH%20MUC%20KY%20QUY%20DNSC%20NGAY%2005.09.2016.pdf
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN TÂN LÂM 2016-08-16 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26987-Dau%20gia%20Nong%20san%20Tan%20Lam.rar
DNSC công bố báo cáo vốn chủ sở hữu 6 tháng đầu năm 2016 2016-08-15 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26985-DNSC_BC_nguonvonchusohuu_6thangdaunam2016.co
DNSC công bố báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 30/6/2016 2016-08-15 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26984-DNSC_BC_tyleantoantaichinhtaithoidiem30-6-20
DNSC công bố báo cáo tài chính bán niên 2016 2016-08-15 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26983-DNSC_BC_baocaotaichinh_6thangdaunam2016.comp
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 01.08.2016 2016-08-01 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26972-DANH%20MUC%20KY%20QUY%20DNSC%20NGAY%2001.08.2016.pdf
DNSC công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty 6tháng đầu năm 2016 2016-07-22 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26971-DNSC_BC_baocaoquantricongty_6thangdaunam2016
DNSC công bố chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2016 2016-07-22 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26970-DNSC_CBTT_chon%20don%20vi%20kiem%20toan%20BCTC.pdf
DNSC công bố Báo cáo tài chính Quí 2/2016 2016-07-15 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26969-DNSC_BCTC_qui%202.rar
Biên bản và Nghị quyết DHDCD thường niên 2016 2016-06-18 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26919-DNSC%20cong%20bo%20thong%20tin%20DHDCD%202016.rar
Tài liệu ĐHĐCĐ DNSC 2016 2016-06-07 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26889-T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20%C4%90H%C4%90C%C4%90%20DNSC%202016.rar
DNSC thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 2016-06-05 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26885-Chot%20DSCD%20to%20chuc%20DHDCD.docx
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 04.06.2016 2016-06-04 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26915-DANH%20MUC%20KY%20QUY%20DNSC%20NGAY%2001.06.2016.pdf
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày04.05..2016 2016-05-04 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26914-DANH%20MUC%20KY%20QUY%20DNSC%20NGAY%2004.05.2016.pdf
Công bố Báo cáo tài chính Quý I/2016 2016-04-21 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26811-DNSC_BC_baocaotacihinh_qui%201.rar
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 01.04.2016 2016-04-01 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26910-DANH%20MUC%20KY%20QUY%20DNSC%20NGAY%2001.04.2016.pdf
Báo cáo thường niên năm 2015 2016-03-30 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26769-DNSC_BC_baocaothuongnien_2015.pdf
báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2015 2016-03-29 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26766-DNSC_BC_baocaotyleATTCkiemtoan_2015.pdf
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 2016-03-29 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26765-DNSC_BC_baocaotaichinhkiemtoan_%202015.pdf
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 06.03.2016 2016-03-06 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26908-DANH%20MUC%20KY%20QUY%20DNSC%20NGAY%2003.03.2016.pdf
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 02.02.2016 2016-02-03 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26647-DANH%20MUC%20KY%20QUY%20DNSC%20NGAY%2002.02.2016.pdf
Từ ngày 29-01-2016 DNSC nâng cấp trang đặt lệnh online mới, DNSC kính thông báo đến quý KH để tiện giao dịch. File hướng dẫ đính kèm. 2016-01-30 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26638-DNSC_Online%20Trading%20-%20Huong_dan_su_dung_VN_1
DNSC công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015 2016-01-23 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26622-DNSC_bao%20cao%20quan%20tri%20cong%20ty_2015.rar
Báo cáo Tài Chính Quý IV/2015 2016-01-14 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26598-Quy%20IV.2015.rar
DNSC thông báo Bảng Công bố rủi ro 2016-01-06 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26907-scan0100.pdf
DNSC công bố Giấy chứng nhận và Bản cáo bạch Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Nhà Đà 2015-11-12 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26412-NDN.rar
DNSC công bố Giấy chứng nhận và Bản cáo bạch Công ty cổ phần Xây Lắp Phát Triển Nhà Đà Nẵng 2015-11-06 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26393-NDX.rar
Bản tin DNSC ngày 26-10-2015 2015-10-26 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26345-Ban%20tin%20ngay%2026%20-%2010%20-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 16-10-2015 2015-10-16 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26314-Ban%20tin%20ngay%2016%20-%2010%20-%202015.pdf
Báo cáo Tài Chính Quý III/2015 2015-10-15 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26316-Quy%203.rar
Bản tin DNSC ngày 08-10-2015 2015-10-08 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26280-Ban%20tin%20ngay%2008%20-%2010%20-%202015.pdf
Bảng tin DNSC ngày 07-10-2015 2015-10-07 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26277-Ban%20tin%20ngay%2007%20-%2010%20-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 05-10-2015 2015-10-05 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26272-Ban%20tin%20ngay%2005%20-%2010%20-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 02-10-2015 2015-10-02 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26266-Ban%20tin%20ngay%2002%20-%2010%20-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 01-10-2015 2015-10-01 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26260-Ban%20tin%20ngay%2001%20-%2010%20-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 30-09-2015 2015-09-30 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26253-Ban%20tin%20ngay%2030%20-%2009%20-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 29-09-2015 2015-09-29 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26248-Ban%20tin%20ngay%2029%20-%2009%20-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 17-09-2015 2015-09-18 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26194-Ban%20tin%20ngay%2017-%2009%20-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 15-09-2015 2015-09-15 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26181-Ban%20tin%20ngay%2015-%2009%20-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 14-09-2015 2015-09-14 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26175-Ban%20tin%20ngay%2014-%2009%20-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 10-09-2015 2015-09-10 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26160-Ban%20tin%20ngay%2010-%2009%20-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 09-09-2015 2015-09-09 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26152-Ban%20tin%20ngay%2009-%2009%20-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 07-09-2015 2015-09-07 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26140-Ban%20tin%20ngay%2007-09%20-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 31-08-2015 2015-09-01 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26115-Ban%20tin%20ngay%2031-%2008%20-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 24-08-2015 2015-08-24 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26088-Ban%20tin%20ngay%2024-%2008%20-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 18-08-2015 2015-08-18 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26070-Ban%20tin%20ngay%2018-%2008%20-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 17-08-2015 2015-08-17 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26065-Ban%20tin%20ngay%2017-%2008%20-%202015.pdf
DNSC công bố báo cáo 06 tháng đầu năm 2015 2015-08-15 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26062-BC%206%20thang%202015.rar
Bản tin DNSC ngày 14-08-2015 2015-08-14 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26056-Ban%20tin%20ngay%2014-%2008%20-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 13-08-2015 2015-08-13 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26048-Ban%20tin%20ngay%2013-%2008%20-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 11-08-2015 2015-08-11 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26036-Ban%20tin%20ngay%2011-%2008%20-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 10-08-2015 2015-08-10 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26030-Ban%20tin%20ngay%2010-%2008%20-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 07-08-2015 2015-08-07 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26026-Ban%20tin%20ngay%2007-%2008%20-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 06-08-2015 2015-08-06 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26016-Ban%20tin%20ngay%2006%20-%2008%20-%202015.pdf
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 03.08.2015 2015-08-05 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26004-DANH%20MUC%20KY%20QUY%20DNSC%20NGAY%203.8.15.pdf
Bản tin DNSC ngày 04-08-2015 2015-08-04 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26002-Ban%20tin%20ngay%2004%20-%2008%20-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 03-08-2015 2015-08-03 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25996-Ban%20tin%20ngay%2003-08%20-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 29-07-2015 2015-07-30 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25982-Ban%20tin%20ngay%2029%20-%2007%20-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 27-07-2015 2015-07-27 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25970-Ban%20tin%20ngay%2027%20-%2007%20-%202015.pdf
DNSC công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 2015-07-27 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25976-DNSC_BC_BaocaoQuanTri_6thangdaunam2015-HOSE.
Bản tin DNSC ngày 24-07-2015 2015-07-24 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25964-Ban%20tin%20ngay%2024%20-%2007%20-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 20-07-2015 2015-07-20 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25949-Ban%20tin%20ngay%2020%20-%2007%20-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 17-07-2015 2015-07-17 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25943-Ban%20tin%20ngay%2017%20-%2007%20-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 16-07-2015 2015-07-16 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25936-Ban%20tin%20ngay%2016%20-%2007%20-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 15-07-2015 2015-07-16 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25931-Ban%20tin%20ngay%2015-07%20-%202015.pdf
DNSC công bố báo cáo tài chính quý II.2015 và giải trình biến động lợi nhuận trên 10% so với cùng kỳ năm ngoái 2015-07-16 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25930-DNSC_BC_BaoCaoTaiChinh_Quy%20II.2015.rar
Bản tin DNSC ngày 14-07-2015 2015-07-14 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25925-Ban%20tin%20ngay%2014%20-%2007%20-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 13-07-2015 2015-07-13 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25921-Ban%20tin%20ngay%2013-%2007%20-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 10-07-2015 2015-07-10 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25917-Ban%20tin%20ngay%2010-07-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 08-07-2015 2015-07-08 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25904-Ban%20tin%20ngay%2008-07-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 07-07-2015 2015-07-08 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25899-Ban%20tin%20ngay%2007-07-%202015.pdf
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 02.07.2015 2015-07-03 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25874-DANH%20MUC%20KY%20QUY%20DNSC%20NGAY%202.07.15.pdf
Bản tin DNSC ngày 03-07-2015 2015-07-03 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25883-Ban%20tin%20ngay%2003-07-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 02-07-2015 2015-07-02 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25876-Ban%20tin%20ngay%2002-07-%202015.pdf
Nghị quyết DHDCD năm 2015 và Biên Bản DHDCD năm 2015 2015-07-01 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25864-DHDCDrar.rar
Nghị quyết DHDCD năm 2015 2015-07-01 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25863-Nghi%20quyet%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 29-06-2015 2015-06-29 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25855-Ban%20tin%20ngay%2029-06-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 25-06-2015 2015-06-25 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25842-Ban%20tin%20ngay%2025%20-06-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 24-06-2015 2015-06-24 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25833-Ban%20tin%20ngay%2024-06-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 23-06-2015 2015-06-23 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25822-Ban%20tin%20ngay%2023-06-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 22-06-2015 2015-06-22 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25817-Ban%20tin%20ngay%2022-06-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 19-06-2015 2015-06-20 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25812-Ban%20tin%20ngay%2019-06-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 18-06-2015 2015-06-18 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25803-Ban%20tin%20ngay%2018-06-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 17-06-2015 2015-06-17 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25798-Ban%20tin%20ngay%2017-06-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 16-06-2015 2015-06-16 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25794-Ban%20tin%20ngay%2016-06-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 15-06-2015 2015-06-15 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25783-Ban%20tin%20ngay%2015-06-%202015.pdf
Thư mời ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 2015-06-12 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25825-Thu%20moi.pdf
Bản tin DNSC ngày 12-06-2015 2015-06-12 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25780-Ban%20tin%20ngay%2012-06-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 11-06-2015 2015-06-11 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25774-Ban%20tin%20ngay%2011-06-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 10-06-2015 2015-06-10 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25767-Ban%20tin%20ngay%2010-06-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 09-06-2015 2015-06-09 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25761-Ban%20tin%20ngay%2009-06-%202015.pdf
Thông báo chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ năm 2015 2015-06-09 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25823-Chot%20DSCD%20to%20chuc%20DHDCD.docx
Bản tin DNSC ngày 08-06-2015 2015-06-09 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25752-Ban%20tin%20ngay%2008-06-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 05-06-2015 2015-06-05 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25746-Ban%20tin%20ngay%2005-06-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 04/06/2015 2015-06-04 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25739-Ban%20tin%20ngay%2004-06-%202015.pdf
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 02.06.2015 2015-06-02 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25729-DANH%20MUC%20KY%20QUY%20DNSC%20NGAY%2002.06.2015.pdf
Bản tin DNSC ngày 07-05-2015 2015-05-07 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25631-Ban%20tin%20ngay%2007-05-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 06/05/2015 2015-05-06 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25622-Ban%20tin%20ngay%2006-05-%202015.pdf
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 05.05.2015 2015-05-05 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25612-DANH%20MUC%20KY%20QUY%20DNSC%20NGAY%2005.05.2015.pdf
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 01.04.2015 2015-04-22 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25544-DANH%20MUC%20KY%20QUY%20DNSC%20NGAY%2001.04.2015.pdf
Báo cáo tài chính Quý I.2015 2015-04-15 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25502-Bao%20cao%20tai%20chinh%20Quy%201.2015.rar
Báo cáo tài chính Quý I.2015 2015-04-15 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25535-DNSC_BC_Bao%20cao%20tai%20chinh_Quy%201.2015.pdf
Bản tin DNSC ngày 14-04-2015 2015-04-14 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25495-Ban%20tin%20ngay%2014-04-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 09-04-2015 2015-04-10 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25477-Ban%20tin%20ngay%2009-04-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 03-04-2015 2015-04-03 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25448-Ban%20tin%20ngay%2003-04-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 02-04-2015 2015-04-02 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25441-Ban%20tin%20ngay%2002-04-%202015.pdf
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 01.04.2015 2015-04-02 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25438-DANH%20MUC%20KY%20QUY%20DNSC%20NGAY%2001.04.2015.pdf
Bản cáo bạch phát hành NDN năm 2015 2015-04-01 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25434-BCB-%20NDN%20-%20Phat%20hanh%20nam%202015.pdf
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 30.03.2015 2015-03-31 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25421-DANH%20MUC%20KY%20QUY%20DNSC%20NGAY%2030.03.2015.pdf
Bản tin DNSC ngày 30-03-2015 2015-03-30 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25419-Ban%20tin%20ngay%2030-03-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 27-03-2015 2015-03-27 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25410-Ban%20tin%20ngay%2027-03-%202015.pdf
Báo cáo thường niên năm 2014 2015-03-26 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25403-DNSC_BC_Bao%20cao%20thuong%20nien_nam%202014.pdf
Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính năm 2014 2015-03-25 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25558-BAOCAOTYLEANTOANTAICHINH_DNSC_N%C4%83m%202014.pdf
Tỷ giá sắp kịch trần 2015-03-24 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25388-6_485610.jpg
Bản tin DNSC ngày 24-03-2015 2015-03-24 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25386-Ban%20tin%20ngay%2024-03-%202015.pdf
Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính năm 2014 2015-03-24 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25384-DNSC_BC_BaoCaoTyLeATTC_N%C4%83m%202014.pdf
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 2015-03-24 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25383-DNSC_BC_BaoCaoTaiChinh_%20N%C4%83m%202014.pdf
Bản tin DNSC ngày 20-03-2015 2015-03-21 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25373-Ban%20tin%20ngay%2020-03-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 18-03-2015 2015-03-19 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25363-Ban%20tin%20ngay%2019%20-%2003-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 17-03-2015 2015-03-17 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25353-Ban%20tin%20ngay%2017-03-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 13-03-2015 2015-03-13 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25337-Ban%20tin%20ngay%2013-03-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 12-03-2015 2015-03-12 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25330-Ban%20tin%20ngay%2012-03-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 11-03-2015 2015-03-11 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25323-Ban%20tin%20ngay%2011-03-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 10-03-2015 2015-03-10 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25315-Ban%20tin%20ngay%2010-03-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 06-03-2015 2015-03-06 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25303-Ban%20tin%20ngay%2006-03-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 05-03-2015 2015-03-05 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25292-Ban%20tin%20ngay%2005-03-%202015.doc
Bản tin DNSC ngày 03-03-2015 2015-03-03 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25280-Ban%20tin%20ngay%2003-03-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 02-03-2015 2015-03-02 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25271-Ban%20tin%20ngay%2002-03-%202015.pdf
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 03.02/2015 2015-03-02 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25268-DANH%20MUC%20KY%20QUY%20DNSC%20NGAY%2003.02.2015.pdf
Báo cáo thường niên năm 2014 2015-03-02 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25531-DNSC_BC_Bao%20cao%20thuong%20nien_nam%202014.pdf
Bản tin DNSC ngày 27-02-2015 2015-02-28 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25262-Ban%20tin%20ngay%2027-02-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 26-02-2015 2015-02-26 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25253-Ban%20tin%20ngay%2026-02-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 25-02-2015 2015-02-25 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25246-Ban%20tin%20ngay%2025-02-%202015.pdf
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 2015-02-22 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25529-BAOCAOTAICHINHKIEMTOAN_DNSC_%20N%C4%83m%202014.pdf
Bản tin DNSC ngày 10-02-2015 2015-02-10 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25220-Ban%20tin%20ngay%2010-%2002-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 06-02-2015 2015-02-06 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25208-Ban%20tin%20ngay%2006-02-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 05-02-2015 2015-02-05 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25201-Ban%20tin%20ngay%2005-02-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 03-02-2015 2015-02-03 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25183-Ban%20tin%20ngay%2003-02-%202015.pdf
DNSC nghỉ làm việc nhân dịp tết âm lịch năm 2015 2015-02-03 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25181-DNSC_Thong%20bao%20nghi%20giao%20dich%20tet%20Am%20lich%2020
DNSC thông báo lãi suất và thời gian cho vay ký quỹ 2015-02-03 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25554-lai%20suat%20vay.pdf
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 02/02/2015 2015-02-03 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25173-DANH%20MUC%20KY%20QUY%20DNSC%20NGAY%2002.02.2015.pdf
Bản tin DNSC ngày 02-02-2015 2015-02-02 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25168-Ban%20tin%20ngay%2002-02-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 30-01-2015 2015-01-30 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25157-Ban%20tin%20ngay%2030%20-01-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 29-01-2015 2015-01-29 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25151-Ban%20tin%20ngay%2029%20-01-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 27-01-2015 2015-01-27 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25141-Ban%20tin%20ngay%2027%20-%2001-%202015.pdf
Báo cáo quản trị năm 2014 2015-01-24 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25557-DNSC_BC_Quan%20tri%20cong%20ty_nam%202014.pdf
Báo cáo Quản trị Công ty năm2014 2015-01-23 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25134-DNSC_BC_Quan%20tri%20cong%20ty_nam%202014.pdf
Bản tin DNSC ngày 22-01-2015 2015-01-22 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25120-Ban%20tin%20ngay%2022%20-01-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 21-01-2015 2015-01-22 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25116-Ban%20tin%20ngay%2021%20-01-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 20-01-2015 2015-01-20 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25110-Ban%20tin%20ngay%2020%20-01-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 19-01-2015 2015-01-20 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25102-Ban%20tin%20ngay%2019-01-%202015.pdf
Báo cáo tài chính quý 4/2014 2015-01-16 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25089-BCTC%20quy%204.2014.rar
Báo cáo tài chính quý 4/2014 2015-01-16 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25550-DNSC_BC_Bao%20cao%20tai%20chinh%20quy%204.2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 15-01-2015 2015-01-16 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25087-Ban%20tin%20ngay%2015-01-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 13-01-2015 2015-01-13 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25074-Ban%20tin%20ngay%2013%20-%2001-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 12-01-2015 2015-01-13 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25072-Ban%20tin%20ngay%2012-01-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 09-01-2015 2015-01-10 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25064-Ban%20tin%20ngay%2009-01-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 08-01-2015 2015-01-09 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25060-Ban%20tin%20ngay%2008-01-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 07-01-2015 2015-01-08 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25048-Ban%20tin%20ngay%2007%20-%2001-%202015.pdf
Bản tin DNSC ngày 06/01/2015 2015-01-07 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25037-Ban%20tin%20ngay%2006%20-%2001-%202015.pdf
DNSC thông báo Bảng Công bố rủi ro 2015-01-06 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/26904-scan0100.pdf
Bản tin DNSC ngày 31/12/2014 2015-01-01 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25027-Ban%20tin%20ngay%2031-12-%202014.pdf
Bản tin DNSC ngày 30/12/2014 2014-12-30 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25022-Ban%20tin%20ngay%2030-12-%202014.pdf
Bản tin DNSC ngày 29/12/2014 2014-12-30 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25014-Ban%20tin%20ngay%2029%20-12-%202014.pdf
Bản tin DNSC ngày 26/12/2014 2014-12-26 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25007-Ban%20tin%20ngay%2026-12-%202014.pdf
Bản tin DNSC ngày 25/12/2014 2014-12-25 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25000-Ban%20tin%20ngay%2025-12-%202014.pdf
Bản tin DNSC ngày 24/12/2014 2014-12-25 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24993-Ban%20tin%20ngay%2024-12-%202014.pdf
Bản tin DNSC ngày 23/12/2014 2014-12-23 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24990-Ban%20tin%20ngay%2023-12-%202014.pdf
Bản tin DNSC ngày 19/12/2014 2014-12-20 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24978-Ban%20tin%20ngay%2019-12-%202014.pdf
Bản tin DNSC ngày 18/12/2014 2014-12-19 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24972-Ban%20tin%20ngay%2018-12-%202014%20%28Repaired%29.pdf
Bản tin DNSC ngày 17/12/2014 2014-12-17 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24960-Ban%20tin%20ngay%2017-12-%202014.pdf
Bản tin DNSC ngày 16/12/2014 2014-12-17 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24957-Ban%20tin%20ngay%2016-12-%202014.pdf
DNSC thông báo lãi suất và thời gian cho vay ký quỹ 2014-12-16 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25555-lai%20suat%20vay%202014%20.pdf
Bản tin DNSC ngày 11/12/2014 2014-12-11 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24937-Ban%20tin%20ngay%2011-12-%202014.pdf
Bản tin DNSC ngày 09/12/201410 2014-12-11 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24930-Ban%20tin%20ngay%2010-12-%202014.pdf
Bản tin DNSC ngày 09/12/2014 2014-12-09 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24922-Ban%20tin%20ngay%2009-12-%202014.pdf
Thông báo kết quả đấu giá cổ phần lần đầu của Cty TNHH MTV THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ 2014-12-07 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24926-24623-24623-THONG%20BAO%20KET%20QUA%20DG.docx
Bản tin DNSC ngày 05/12/2014 2014-12-07 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24911-Ban%20tin%20ngay%2005-12-%202014.pdf
Bản tin DNSC ngày 04/12/2014 2014-12-05 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24902-Ban%20tin%20ngay%2004-12-%202014.pdf
Thông báo danh sách NĐT tham dự đấu giá Cty TNHH MTV THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ 2014-12-05 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24907-ds.pdf
Bản tin DNSC ngày 03/12/2014 2014-12-04 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24900-Ban%20tin%20ngay%2003-12-%202014.pdf
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 01/12/2014 2014-12-02 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24890-DANH%20MUC%20KY%20QUY%20DNSC%20NGAY%2001.12.2014.pdf
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ 2014-11-17 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24848-CBTT%20Thuong%20mai%20quang%20Tri.rar
Bản tin DNSC ngày 13/11/2014 2014-11-14 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24843-Ban%20tin%20ngay%2013-11-%202014.pdf
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 03/11/2014 2014-11-04 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24814-DANH%20MUC%20KY%20QUY%20DNSC%20NGAY%2003.11.2014.pdf
Báo cáo tài chính quý III/2014 2014-10-16 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24770-QuyIII.2014.rar
Báo cáo tài chính quý 3/2014 2014-10-16 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25548-DNSC_BC_BaoCaoTaiChinh_Quy3.2014..pdf
Bản cáo Bạch NDN 2014-10-10 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24753-BCB%20scan%2008_10%281%29.pdf
Bản tin DNSC ngày 09/10/2014 2014-10-09 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24751-Ban%20tin%20ngay%2009.10-%202014.pdf
Bản tin DNSC ngày 08/10/2014 2014-10-09 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24745-Ban%20tin%20ngay%2008-10-%202014.pdf
Bản tin DNSC ngày 07/10/2014 2014-10-07 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24736-Ban%20tin%20ngay%2007-10-%202014.pdf
Bản tin DNSC ngày 06/10/2014 2014-10-07 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24733-Ban%20tin%20nga%2006.10-2014.pdf
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 02/10/2014 2014-10-03 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24722-DANH%20MUC%20KY%20QUY%20DNSC%20NGAY%2002.10.2014.pdf
Thông báo kết quả đấu giá cổ phần lần đầu của Cty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng Xây Lắp Và Kinh Doanh Nhà Đà Nẵng 2014-09-11 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24623-24623-THONG%20BAO%20KET%20QUA%20DG.docx
Thông báo danh sách NĐT tham dự đấu giá Cty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng - Xây Lắp và Kinh Doanh Nhà Đà Nẵng 2014-09-07 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24615-rpt_DanhSachDangKy.pdf
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 04/09/2014 2014-09-04 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24604-DANH%20MUC%20KY%20QUY%20DNSC%20NGAY%2004.09.2014.pdf
DNSC công bố báo cáo vốn chủ sở hữu 06 tháng đầu năm 2014 đã kiểm toán 2014-08-16 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24572-DNSC_BC_BaocaoVCSH_06Thang2014.pdf
Báo cáo tài chính kiểm toán 06 tháng đầu năm 2014 2014-08-16 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25561-DNSC_BC_BaocaoTaichinh_06Thang2014.pdf
Báo cáo vốn chủ sở hữu 06 tháng đầu năm 2014 2014-08-16 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25559-DNSC_BC_BaocaoVCSH_06Thang2014.pdf
DNSC công bố Báo cáo tỷ lệ ATTC 06 tháng đầu năm 2014 đã kiểm toán 2014-08-15 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24571-DNSC_BC_ChiTieuATTC_06Thang2014.pdf
DNSC công bố Báo cáo BCTC 06 tháng đầu năm 2014 đã kiểm toán 2014-08-15 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24570-DNSC_BC_BaocaoTaichinh_06Thang2014.pdf
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU PHẦN VỐN CỦA CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG – XÂY LẮP VÀ KINH DOANH NHÀ ĐÀ NẴNG. 2014-08-13 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24569-VLXD.rar
Báo cáo Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2014 2014-07-23 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24475-DNSC_BC_QuanTriCongTy_06Thang.2014.pdf
Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2014 2014-07-23 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25562-DNSC_BC_QuanTriCongTy_06Thang.2014.pdf
Báo cáo tài chính quý 2/2014 2014-07-15 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25546-DNSC_BC_BaoCaoTaiChinh_Quy2.2014.pdf
DNSC công bố BCTC quý II/2014 và giải trình LNST quý II.2014 2014-07-15 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/24142-BCTC%20QuyII.2014.rar
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 01/07/2014 2014-07-01 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/23606-DANH%20MUC%20KY%20QUY%20DNSC%20NGAY%2001.07.2014.pdf
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 2014-07-01 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25563-11.%20Nghi%20quyet%20DHDCD%2028.06.2014l.doc
Nghị quyết DHDCD năm 2014 2014-06-30 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/23569-nghi%20quyet%20dh%20nam%202014.pdf
Bản tin DNSC ngày 19/06/2014 2014-06-19 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/23218-Ban%20tin%20ngay%2019.06.2014.PDF
Bản tin DNSC ngày 16/06/2014 2014-06-16 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/23069-Ban%20tin%20ngay%2016.pdf
Bản tin DNSC ngày 13/06/2014 2014-06-13 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/23010-Ban%20tin%20ngay%2013.pdf
Thư mời ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 2014-06-13 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25564-01-%20DNSC-Thu%20moi%20DHDCD%202014.doc
Thư mời họp ĐHĐCĐ DNSC năm 2014 2014-06-12 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/23182-Tai%20lieu%20DHDCD.rar
Bản tin DNSC ngày 11/03/20146 2014-06-11 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/22924-Ban%20tin%20ngay%2011-06-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 10/06/2014 2014-06-10 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/22876-Ban%20tin%20ngay%2010-06-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 09/06/2014 2014-06-09 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/22823-Ban%20tin%20ngay%2009-06-2014.pdf
Thông báo chốt danh sách cổ đông ĐHĐCĐ năm 2014 2014-06-08 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25565-Thong%20bao.docx
Bản tin DNSC ngày 06/06/2014 2014-06-06 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/22778-Ban%20tin%20ngay%2006-06-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 04/06/2014 2014-06-04 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/22685-Ban%20tin%20ngay%2004-06-2014.pdf
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 05/05/2014 2014-06-03 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/22632-DANH%20MUC%20KY%20QUY%20DNSC%20NGAY%2002.06.2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 28/05/2014 2014-05-28 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/22397-Ban%20tin%20ngay%2028-05-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 26/05/2014 2014-05-26 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/22265-Ban%20tin%20ngay%2026-05-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 23/05/2014 2014-05-23 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/22239-Ban%20tin%20ngay%2023-05-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 21/05/2014 2014-05-21 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/22098-Ban%20tin%20ngay%2021-05-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 19/05/2014 2014-05-19 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/21962-Ban%20tin%20ngay%2019-05-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 16/05/2014 2014-05-16 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/21883-Ban%20tin%20ngay%2016-05-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 14/05/2014 2014-05-14 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/21798-Ban%20tin%20ngay%2014-05-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 12/05/2014 2014-05-12 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/21659-Ban%20tin%20ngay%2012-05-2014.pdf
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 05/05/2014 2014-05-10 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/21657-DANH%20MUC%20KY%20QUY%20DNSC%20NGAY%2002.05.2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 09/05/2014 2014-05-09 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/21616-Ban%20tin%20ngay%2009-05-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 07/05/2014 2014-05-07 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/21496-Ban%20tin%20ngay%2007-05-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 25/04/2014 2014-04-25 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/21060-Ban%20tin%20ngay%2025-04-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 24/04/2014 2014-04-24 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/20973-Ban%20tin%20ngay%2024-04-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 23/04/2014 2014-04-23 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/20892-Ban%20tin%20ngay%2023-04-2014.pdf
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 2014-04-23 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25551-DNSC_BC_Bao%20cao%20tai%20chinh_nam%202013.doc
Báo cáo thường niên năm 2013 2014-04-22 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25533-DNSC_BC_Bao%20cao%20thuong%20nien_nam%202013.pdf
Bản tin DNSC ngày 21/04/2014 2014-04-21 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/20685-Ban%20tin%20ngay%2021-04-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 18/04/2014 2014-04-18 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/20617-Ban%20tin%20ngay%2018-04-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 17/04/2014 2014-04-17 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/20511-Ban%20tin%20ngay%2017-04-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 16/04/2014 2014-04-16 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/20425-Ban%20tin%20ngay%2016-04-2014.pdf
Báo cáo tài chính quý 1/2014 2014-04-15 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25545-DNSC_BC_Bao%20cao%20tai%20chinh_Quy1.2014.pdf
Báo Cáo Tài Chính quý I/2014 2014-04-15 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/20381-DNSC_BC_Bao%20cao%20tai%20chinh_Quy1.2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 15/04/2014 2014-04-15 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/20345-Ban%20tin%20ngay%2015-04-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 11/04/2014 2014-04-11 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/20157-Ban%20tin%20ngay%2011-04-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 10/04/2014 2014-04-10 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/20095-Ban%20tin%20ngay%2010-04-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 08/04/2014 2014-04-08 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/20014-Ban%20tin%20ngay%2008-04-2014.pdf
Bản tin ngày 07/04/2014 2014-04-06 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/19932-Ban%20tin%20ngay%2007-04-2014.doc
Bản tin DNSC ngày 03/04/2014 2014-04-03 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/19765-Ban%20tin%20ngay%2003-04-2014.pdf
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 02/04/2014 2014-04-02 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/19684-DANH%20MUC%20KY%20QUY%20DNSC%20NGAY%2002.04.2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 02/04/2014 2014-04-02 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/19669-Ban%20tin%20ngay%2002-04-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 01/04/2014 2014-04-01 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/19556-Ban%20tin%20ngay%2001-04-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 31/03/2014 2014-03-31 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/19460-B%E1%BA%A3n%20tin%20ng%C3%A0y%2031.03.2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 28/03/2014 2014-03-28 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/19388-Ban%20tin%20ngay%2028-3-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 27/03/2014 2014-03-27 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/19325-Ban%20tin%20ngay%2027-3-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 26/03/2014 2014-03-26 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/19245-Ban%20tin%20ngay%2026-3-2014.pdf
Báo cáo tài chính năm 2013 2014-03-26 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25569-DNSC_BC_Bao%20cao%20tai%20chinh_nam%202013.doc
Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính năm 2013 2014-03-26 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25568-DNSC_BC_Ty%20le%20an%20toan%20tai%20chinh_nam%202013.pdf
Báo cáo thường niên năm 2013 2014-03-26 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25567-DNSC_BC_Bao%20cao%20thuong%20nien_nam%202013.pdf
Báo cáo thường niên năm 2013 2014-03-25 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/19193-DNSC_BC_Bao%20cao%20thuong%20nien_nam%202013.pdf
Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính năm 2013 2014-03-25 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/19192-DNSC_BC_Ty%20le%20an%20toan%20tai%20chinh_nam%202013.pdf
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 2014-03-25 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/19190-DNSC_BC_Bao%20cao%20tai%20chinh_nam%202013.pdf
Bản tin DNSC ngày 25/03/2014 2014-03-25 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/19173-Ban%20tin%20DNSC%20ngay%2025.03.2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 24/03/2014 2014-03-24 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/19108-Ban%20tin%20ngay%2024-3-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 21/03/2014 2014-03-21 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/19043-Ban%20tin%20ngay%2021-3-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 19/03/2014 2014-03-19 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/18937-Ban%20tin%20ngay%2019-3-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 18/3/2014 2014-03-18 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/18867-Ban%20tin%20ngay%2018-3-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 17/03/2014 2014-03-17 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/18807-Ban%20tin%20ngay%2017-3-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 13/03/2014 2014-03-13 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/18669-Ban%20tin%20ngay%2013-3-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 12/03/2014 2014-03-12 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/18617-Ban%20tin%20ngay%2012-3-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 11/03/2014 2014-03-11 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/18554-Ban%20tin%20ngay%2011-3-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 10/03/2014 2014-03-10 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/18493-Ban%20tin%20ngay%2010-3-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 07/03/2014 2014-03-07 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/18438-Ban%20tin%20ngay%2007.03.2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 07/03/2014 2014-03-07 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/18437-Ban%20tin%20ngay%2007.03.2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 06/03/2014 2014-03-06 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/18383-Ban%20tin%20ngay%2006-3-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 05/03/2014 2014-03-05 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/18323-Ban%20tin%20ngay%2005-3-2014.pdf
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 03/03/2014 2014-03-04 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/18292-DANH%20MUC%20KY%20QUY%20DNSC%20NGAY%2003.03.2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 04/03/2013 2014-03-04 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/18279-Ban%20tin%20ngay%2004-3-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 03/03/2014 2014-03-03 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/18238-Ban%20tin%20ngay03-3-2014.pdf
DNSC thông báo lãi suất và thời gian cho vay ký quỹ 2014-03-01 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25534-lai%20suat%20vay%202014%20.pdf
Bản tin DNSC ngày 28/2/2014 2014-02-28 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/18180-Ban%20tin%20ngay%2028-2-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 27/2/2014 2014-02-27 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/18128-Ban%20tin%20ngay%2027-2-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 26/2/2014 2014-02-26 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/18078-Ban%20tin%20ngay%2026-2-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 25/2/2014 2014-02-25 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/18016-Ban%20tin%20ngay%2025-2-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 24/2/2014 2014-02-24 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/17944-Ban%20tin%20ngay%2024-2-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 21/2/2014 2014-02-21 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/17874-Ban%20tin%20ngay%2021-2-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 20/2/2014 2014-02-20 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/17833-Ban%20tin%20ngay%2020-2-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 19/2/2014 2014-02-19 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/17782-Ban%20tin%20ngay%2019-2-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 18/2/2014 2014-02-18 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/17714-Ban%20tin%20ngay%2018-2-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 17/2/2014 2014-02-17 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/17645-Ban%20tin%20ngay%2017-2-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 14/2/2014 2014-02-17 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/17644-Ban%20tin%20ngay%2014-2-2014_1_.pdf
Bản tin DNSC ngày 12/2/2014 2014-02-12 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/17490-Ban%20tin%20ngay%2012-2-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 11/2/2014 2014-02-11 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/17452-Ban%20tin%20ngay%2011-2-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 10/2/2014 2014-02-10 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/17408-Ban%20tin%20ngay%2010-2-2014.pdf
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 06/02/2014 2014-02-06 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/17306-DANH%20MUC%20KY%20QUY%20DNSC%20NGAY%2006.02.2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 27/1/2014 2014-01-27 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/17213-Ban%20tin%20ngay%2027-1-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 23/1/2014 2014-01-23 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/16988-Ban%20tin%20ngay%2023-1-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 21/1/2014 2014-01-21 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/16868-Ban%20tin%20ngay%2021-1-2014.pdf
Báo cáo Quản trị Công ty năm 2013 2014-01-20 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/16874-DNSC_BC_Quan%20tri%20Cong%20ty_nam2013.pdf
Báo cáo quản trị năm 2013 2014-01-20 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25570-DNSC_BC_Quan%20tri%20Cong%20ty_nam2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 17/1/2014 2014-01-17 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/16752-Ban%20tin%20ngay%2017-1-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 16/1/2014 2014-01-16 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/16710-Ban%20tin%20ngay%2016-1-2014.pdf
DNSC công bố BCTC quý 4/2013 và giải trình LNST quý 4.2013 2014-01-14 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/16721-BCTC%20quy%204.2013%20-%20DNSC.rar
Báo cáo tài chính quý 4/2013 và giải trình biến động lợi nhuận 2014-01-14 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25571-BCTC%20quy%204.2013.rar
Bản tin DNSC ngày 13/1/2014 2014-01-13 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/16576-Ban%20tin%20ngay%2013-1-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 10/1/2014 2014-01-10 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/16537-Ban%20tin%20ngay%2010-1-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 9/1/2014 2014-01-09 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/16499-Ban%20tin%20ngay%209-1-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 8/1/2014 2014-01-08 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/16462-Ban%20tin%20ngay%208-1-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 7/1/2014 2014-01-07 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/16434-Ban%20tin%20ngay%207-1-2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 6/1/2014 2014-01-06 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/16373-Ban%20tin%20ngay%206-1-2014.pdf
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 02/01/2014 2014-01-03 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/16331-DANH%20MUC%20KY%20QUY%20DNSC%20NGAY%2007.01.2014.pdf
Bản tin DNSC ngày 3/1/2014 2014-01-03 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/16330-Ban%20tin%20ngay%203-1-2014.pdf
Hướng dẫn phương thức giao dịch tại DNSC 2014-01-02 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25547-PHUONG%20THUC%20GIAO%20DICH%20DAT%20LENH%20TAI%20%20DNSC.pdf
Hướng dẫn giao dịch sàn HOSE 2014-01-02 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25519-HUONG%20DAN%20GIAO%20%20HOSE.pdf
Hướng dẫn giao dịch sàn UPCOM 2014-01-01 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25521-HUONG%20DAN%20GIAO%20DICH%20UPCOM.pdf
Hướng dẫn giao dịch sàn HNX 2014-01-01 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25520-HUONG%20DAN%20GD%20SAN%20HNX.pdf
Thông báo biểu phí giao dịch tại DNSC 2014-01-01 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25530-bieu%20phi.pdf
Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản giao dịch tại DNSC 2014-01-01 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/27663-Danh%20s%C3%A1ch%20TK%20ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng.pdf
Bản tin DNSC ngày 30/12/2013 2013-12-30 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/16185-Ban%20tin%20ngay%2030-12-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 27/12/2013 2013-12-27 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/16131-Ban%20tin%20ngay%2027-12-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 26/12/2013 2013-12-26 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/16100-Ban%20tin%20ngay%2026-12-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 25/12/2013 2013-12-25 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/16051-Ban%20tin%20ngay%2025-12-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 24/12/2013 2013-12-24 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/16014-Ban%20tin%20ngay%2024-12-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 20/12/2013 2013-12-20 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/15934-Ban%20tin%20ngay%2020-12-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 19/12/2013 2013-12-19 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/15901-Ban%20tin%20ngay%2019-12-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 18/12/2013 2013-12-18 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/15854-Ban%20tin%20ngay%2018-12-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 17/12/2013 2013-12-17 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/15825-Ban%20tin%20ngay%2017-12-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 16/12/2013 2013-12-16 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/15783-Ban%20tin%20ngay%2016-12-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 13/12/2013 2013-12-13 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/15731-Ban%20tin%20ngay%2013-12-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 12/12/2013 2013-12-12 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/15680-Ban%20tin%20ngay%2012-12-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 11/12/2013 2013-12-11 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/15643-Ban%20tin%20ngay%2011-12-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 10/12/2013 2013-12-10 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/15602-Ban%20tin%20ngay%2010-12-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 09/12/2013 2013-12-09 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/15559-Ban%20tin%20ngay%209-12-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 06/11/2013 2013-12-06 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/15511-Ban%20tin%20ngay%206-12-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 05/11/2013 2013-12-05 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/15470-Ban%20tin%20ngay%205-12-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 04/11/2013 2013-12-04 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/15429-Ban%20tin%20ngay4-12-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 03/11/2013 2013-12-03 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/15390-Ban%20tin%20ngay%203-12-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 02/11/2013 2013-12-02 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/15355-Ban%20tin%20ngay%202-12-2013.pdf
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 02/12/2013 2013-12-02 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/15353-KY%20QUY%20DNSC%20THANG%2012.pdf
Bản tin DNSC ngày 29/11/2013 2013-11-29 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/15306-Ban%20tin%20ngay%2029-11-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 28/11/2013 2013-11-28 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/15263-Ban%20tin%20ngay%2028-11-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 27/11/2013 2013-11-27 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/15220-Ban%20tin%20ngay%2027-11-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 26/11/2013 2013-11-26 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/15181-Ban%20tin%20ngay%2026-11-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 25/11/2013 2013-11-25 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/15129-Ban%20tin%20ngay%2025-11-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 22/11/2013 2013-11-22 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/15089-Ban%20tin%20ngay%2022-11-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 21/11/2013 2013-11-21 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/15046-Ban%20tin%20ngay%2021-11-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 20/11/2013 2013-11-20 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/15010-Ban%20tin%20ngay%2020-11-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 19/11/2013 2013-11-19 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/14965-Ban%20tin%20ngay%2019-11-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 18/11/2013 2013-11-18 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/14898-Ban%20tin%20ngay%2018-11-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 15/11/2013 2013-11-15 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/14844-Ban%20tin%20ngay%2015-11-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 14/11/2013 2013-11-14 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/14803-Ban%20tin%20ngay%2014-11-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 13/11/2013 2013-11-13 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/14768-Ban%20tin%20ngay%2013-11-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 12/11/2013 2013-11-12 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/14727-Ban%20tin%20ngay%2012-11-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 11/11/2013 2013-11-11 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/14651-Ban%20tin%20ngay%2011-11-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 8/11/2013 2013-11-08 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/14603-Ban%20tin%20ngay%208-111-2013.pdf
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 01/11/2013 2013-11-04 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/14429-KY%20QUY%20DNSC%20THANG%2011.pdf
Bản tin DNSC ngày 31/10/2013 2013-10-31 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/14343-Ban%20tin%20ngay%2031-10-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 30/10/2013 2013-10-30 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/14302-Ban%20tin%20ngay%2030-10-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 29/10/2013 2013-10-29 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/14261-Ban%20tin%20ngay%2029-10-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 28/10/2013 2013-10-28 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/14221-Ban%20tin%20ngay%2028-10-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 25/10/2013 2013-10-25 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/14176-Ban%20tin%20ngay%2025-10-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 24/10/2013 2013-10-24 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/14111-Ban%20tin%20ngay%2024-10-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 23/10/2013 2013-10-23 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/14061-Ban%20tin%20ngay%2023-10-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 22/10/2013 2013-10-22 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/14017-Ban%20tin%20ngay%2022-10-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 18/10/2013 2013-10-18 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/13922-Ban%20tin%20ngay%2018-10-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 17/10/2013 2013-10-17 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/13888-Ban%20tin%20ngay%2017-10-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 16/10/2013 2013-10-16 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/13858-Ban%20tin%20ngay%2016-10-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 14/10/2013 2013-10-14 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/13787-Ban%20tin%20ngay%2014-10-2013.pdf
DNSC giải trình BCTC quý 3.2013 2013-10-12 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/13781-DNSC_Giaitrinh_BCTC%20quy%203.2013.pdf
DNSC công bố BCTC quý 3.2013 2013-10-12 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/13780-DNSC_BCTC%20quy%203.2013.pdf
Báo cáo tài chính quý 3/2013 và giải trình biến động lợi nhuận 2013-10-12 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25574-BCTC%20quy%203.2013.rar
Bản tin DNSC ngày 11/10/2013 2013-10-11 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/13743-Ban%20tin%20ngay%2011-10-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 10/10/2013 2013-10-10 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/13717-Ban%20tin%20ngay%2010-10-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 09/10/2013 2013-10-09 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/13671-Ban%20tin%20ngay%209-10-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 08/10/2013 2013-10-08 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/13634-Ban%20tin%20ngay%208-10-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 07/10/2013 2013-10-07 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/13570-Ban%20tin%20ngay%207-10-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 04/10/2013 2013-10-04 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/13532-Ban%20tin%20ngay%204-10-2013.pdf
CTCP Chứng khoán Đà Nẵng ( DNSC ) thông báo Danh sách chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại ngày 01/10/2013 2013-10-03 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/13505-DSKQ%20san%20HNX%20va%20HSX%20ngay%2001.10.2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 03/10/2013 2013-10-03 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/13491-Ban%20tin%20ngay%203-10-2013.pdf
DNSC thông báo điều kiện áp dụng và phương thức thực hiện lệnh gọi ký quỹ 2013-10-02 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25552-huong%20dan%20ky%20quy%20.pdf
DNSC thông báo lãi suất và thời gian cho vay ký quỹ 2013-10-01 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25553-lai%20suat%20vay%202013%20.pdf
Bản tin DNSC ngày 1/10/2013 2013-10-01 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/13415-Ban%20tin%20ngay%201-10-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 30/9/2013 2013-09-30 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/13385-Ban%20tin%20ngay%2030-9-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 27/9/2013 2013-09-27 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/13339-Ban%20tin%20ngay%2027-9-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 26/9/2013 2013-09-26 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/13302-Ban%20tin%20ngay%2026-9-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 25/9/2013 2013-09-25 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/13254-Ban%20tin%20ngay%2025-9-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 24/9/2013 2013-09-24 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/13232-Ban%20tin%20ngay%2024-9-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 23/9/2013 2013-09-23 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/13179-Ban%20tin%20ngay%2023-9-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 20/9/2013 2013-09-20 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/13140-Ban%20tin%20ngay%2020-9-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 19/9/2013 2013-09-19 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/13104-Ban%20tin%20ngay%2019-9-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 18/9/2013 2013-09-18 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/13061-Ban%20tin%20ngay%2018-9-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 17/9/2013 2013-09-17 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/13007-Ban%20tin%20ngay%2017-9-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 16/9/2013 2013-09-16 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/12968-Ban%20tin%20ngay%2016-9-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 13/9/2013 2013-09-13 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/12915-Ban%20tin%20ngay%2013-9-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 12/9/2013 2013-09-12 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/12873-Ban%20tin%20ngay%2012-9-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 11/9/2013 2013-09-11 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/12819-Ban%20tin%20ngay%2011-9-2013.pdf
DNSC công bố thông tin giao dịch ký quỹ chứng khoán 2013-09-10 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/12783-CBTT%20giao%20dich%20ky%20quy%20DNSC%20-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 10/9/2013 2013-09-10 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/12756-Ban%20tin%20ngay%2010-9-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 9/9/2013 2013-09-09 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/12716-Ban%20tin%20ngay%209-9-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 6/9/2013 2013-09-06 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/12668-Ban%20tin%20ngay%206-9-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 5/9/2013 2013-09-05 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/12636-Ban%20tin%20ngay%205-9-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 4/9/2013 2013-09-04 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/12574-Ban%20tin%20ngay%204-9-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 28/8/2013 2013-08-28 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/12346-28-08.pdf
Bản tin DNSC ngày 27/8/2013 2013-08-27 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/12279-27-08.pdf
Bản tin DNSC ngày 26/8/2013 2013-08-26 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/12192-26-08-2013.doc
Bản tin DNSC ngày 22/8/2013 2013-08-26 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/12190-22-08.pdf
Bản tin DNSC ngày 23/8/2013 2013-08-26 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/12191-23-08-2013.doc.pdf
Bản tin DNSC ngày 20/8/2013 2013-08-26 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/12188-20-08.pdf
Bản tin DNSC ngày 21/8/2013 2013-08-26 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/12189-21-08.pdf
Bản tin DNSC ngày 16/8/2013 2013-08-16 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/12102-ban%20tin%2016-08-2013.doc
Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2013 2013-08-16 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25577-DNSC-%20%20BCTC%206%20thang%20dau%20nam%202013.pdf
Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 06 tháng đầu năm 2013 2013-08-16 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25576-DNSC-BC_ATTC%2030-06-2013.pdf
Báo cáo vốn chủ sở hữu 06 tháng đầu năm 2013 2013-08-15 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25578-DNSC_BC%20Von_06%20thang%20dau%20nam%202013.pdf
DNSC Công bố BCTC, BC Vốn, BC Tỷ lệ ATTC 06 tháng đầu năm 2013 2013-08-15 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/12064-DNSC_CBTT_Bao%20cao%2006%20thang%20dau%20nam%202013.pdf
DNSC công bố Báo cáo ATTC 06 tháng đầu năm 2013 2013-08-15 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/12063-DNSC-BC_ATTC%2030-06-2013.pdf
DNSC Công bố báo cáo Vốn Chủ sở hữu 06 tháng đầu năm 2013 2013-08-15 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/12062-DNSC_BC%20Von_06%20thang%20dau%20nam%202013.pdf
DNSC Công bố BCTC 06 tháng đầu năm 2013 2013-08-15 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/12061-DNSC-%20%20BCTC%206%20thang%20dau%20nam%202013.pdf
Bản tin DNSC ngày 15/8/2013 2013-08-15 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/12042-16.doc
Bản tin DNSC ngày 14/8/2013 2013-08-14 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/11965-e109b6a118edb86dbb6c40d02cac0fd4-By%20Docs88.C
Bản tin DNSC ngày 13/8/2013 2013-08-13 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/11902-Ban%20tin%20ngay%2013-8-2013.doc
Bản tin DNSC ngày 12/8/2013 2013-08-12 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/11858-ban%20tin%2012-08.pdf
Bản tin DNSC ngày 9/8/2013 2013-08-09 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/11788-9-8.pdf
Bản tin DNSC ngày 8/8/2013 2013-08-08 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/11748-Copy%20of%20Ban%20tin%20ngay%208-8-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 7/8/2013 2013-08-07 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/11705-Ban%20tin%20ngay%207-8-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 6/8/2013 2013-08-06 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/11626-Ban%20tin%20ngay%206-8-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 5/8/2013 2013-08-05 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/11561-Ban%20tin%20ngay%205-8-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 2/8/2013 2013-08-02 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/11486-Ban%20tin%20ngay%202-8-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 1/8/2013 2013-08-01 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/11403-Ban%20tin%20ngay%201-8-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 31/07/2013 2013-07-31 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/11312-Ban%20tin%20ngay%2031-07-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 30/07/2013 2013-07-30 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/11216-Ban%20tin%20ngay%2030-07-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 29/07/2013 2013-07-29 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/11146-Ban%20tin%20ngay%2029-07-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 24/07/2013 2013-07-24 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/10916-Ban%20tin%20ngay%2024-07-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 23/07/2013 2013-07-23 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/10830-Ban%20tin%20ngay%2023-07-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 22/07/2013 2013-07-22 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/10765-Ban%20tin%20ngay%2022-07-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 19/07/2013 2013-07-19 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/10707-Ban%20tin%20ngay%2019-07-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 18/07/2013 2013-07-18 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/10647-Ban%20tin%20ngay%2018-07-2013.pdf
DNSC Công bố đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013 2013-07-17 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/10888-DNSC_Chon%20don%20vi%20kiem%20toan%20BCTC.pdf
Bản tin DNSC ngày 17/07/2013 2013-07-17 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/10591-Ban%20tin%20ngay%2017-07-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 16/07/2013 2013-07-16 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/10546-Ban%20tin%20ngay%2016-07-2013.pdf
Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2013 2013-07-16 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25580-DNSC_BCQT%2006%20thang%20dau%20nam%202013.pdf
Báo cáo tài chính quý 2.2013 2013-07-16 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25579-BCTC%20Quy2.2013.pdf
BCTC quý 2/2013, BC Quản trị 06 tháng đầu năm 2013 2013-07-15 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/10506-CBTT.rar
Bản tin DNSC ngày 15/07/2013 2013-07-15 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/10487-Ban%20tin%20ngay%2015-07-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 12/07/2013 2013-07-12 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/10441-Ban%20tin%20ngay%2012-07-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 11/07/2013 2013-07-11 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/10387-Ban%20tin%20ngay%2011-07-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 10/07/2013 2013-07-10 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/10331-Ban%20tin%20ngay%2010-07-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 09/07/2013 2013-07-09 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/10281-Ban%20tin%20ngay%2009-07-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 08/07/2013 2013-07-08 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/10237-Ban%20tin%20ngay%2008-07-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 05/07/2013 2013-07-05 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/10195-Ban%20tin%20ngay%2005-07-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 04/07/2013 2013-07-04 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/10151-Ban%20tin%20ngay%2004-07-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 03/07/2013 2013-07-03 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/10085-Ban%20tin%20ngay%2003-07-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 02/07/2013 2013-07-02 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/10032-Ban%20tin%20ngay%2002-07-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 11/06/2013 2013-06-11 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/9226-Ban%20tin%20ngay%2011-06-2013.pdf
Nhận định thì trường ngày 06/06/2013 2013-06-06 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/9049-Nhan%20dinh%20thi%20truong%20ngay%2006.06.pdf
Bản tin DNSC ngày 06/06/2013 2013-06-06 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/9056-Ban%20tin%20ngay%2006-06-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 05/06/2013 2013-06-05 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/8987-Ban%20tin%20ngay%2005-06-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 04/06/2013 2013-06-04 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/8986-Ban%20tin%20ngay%2004-06-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 31/05/2013 2013-05-31 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/8806-Ban%20tin%20ngay%2031-05-2013.pdf
Nhận định thì trường ngày 31/05/2013 2013-05-31 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/8807-Nhan%20dinh%20thi%20truong%20ngay%2031.05.13.pdf
Bản tin DNSC ngày 30/05/2013 2013-05-30 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/8733-Ban%20tin%20ngay%2030-05-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 29/05/2013 2013-05-29 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/8711-Ban%20tin%20ngay%2029-05-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 28/05/2013 2013-05-28 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/8637-Ban%20tin%20ngay%2028-05-2013.pdf
Nhận định thì trường ngày 28/05/2013 2013-05-28 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/8636-Nhan%20dinh%20thi%20truong%20ngay%2028.05.13.pdf
Nhận định thì trường ngày 27/05/2013 2013-05-27 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/8571-Nhan%20dinh%20thi%20truong%20ngay%2027.05.13.pdf
Bản tin DNSC ngày 27/05/2013 2013-05-27 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/8570-Ban%20tin%20ngay%2027-05-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 24/05/2013 2013-05-24 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/8516-Ban%20tin%20ngay%2024-05-2013.pdf
Nhận định thì trường ngày 23/05/2013 2013-05-23 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/8468-Nhan%20dinh%20thi%20truong%20ngay%2023.05.13.pdf
Bản tin DNSC ngày 23/05/2013 2013-05-23 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/8467-Ban%20tin%20ngay%2023-05-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 22/05/2013 2013-05-22 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/8425-Ban%20tin%20ngay%2022-05-2013.pdf
Nhận định thì trường ngày 22/05/2013 2013-05-22 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/8423-Nhan%20dinh%20thi%20truong%20ngay%2022.05.13.pdf
Bản tin DNSC ngày 21/05/2013 2013-05-21 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/8375-Ban%20tin%20ngay%2021-05-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 20/05/2013 2013-05-20 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/8294-Ban%20tin%20ngay%2020-05-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 17/05/2013 2013-05-17 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/8228-Ban%20tin%20ngay%2017-05-2013.pdf
Nhận định thì trường ngày 17/05/2013 2013-05-17 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/8229-Nhan%20dinh%20thi%20truong%20ngay%2017.05.13.pdf
Bản tin DNSC ngày 16/05/2013 2013-05-16 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/8173-Ban%20tin%20ngay%2016-05-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 15/05/2013 2013-05-15 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/8077-Ban%20tin%20ngay%2015-05-2013.pdf
Nhận định thì trường ngày 15/05/2013 2013-05-15 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/8106-Nhan%20dinh%20thi%20truong%20ngay%2015.05.13.pdf
Bản tin DNSC ngày 14/05/2013 2013-05-14 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/8020-Ban%20tin%20ngay%2014-05-2013.pdf
Nhận định thì trường ngày 14/05/2013 2013-05-14 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/8019-Nhan%20dinh%20thi%20truong%20ngay%2014.05.13.pdf
Bản tin DNSC ngày 13/05/2013 2013-05-13 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/7940-Ban%20tin%20ngay%2013-05-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 10/05/2013 2013-05-10 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/7868-Ban%20tin%20ngay%2010-05-2013.pdf
Nhận định thì trường ngày 10/05/2013 2013-05-10 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/7867-Nhan%20dinh%20thi%20truong%20ngay%2010.05.13.pdf
Bản tin DNSC ngày 09/05/2013 2013-05-09 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/7783-Ban%20tin%20ngay%2009-05-2013.pdf
Nhận định thì trường ngày 09/05/2013 2013-05-09 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/7781-Nhan%20dinh%20thi%20truong%20ngay%2009.05.13.pdf
Nhận định thì trường ngày 08/05/2013 2013-05-08 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/7705-Nhan%20dinh%20thi%20truong%20ngay%2008.05.13.pdf
Bản tin DNSC ngày 08/05/2013 2013-05-08 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/7782-Ban%20tin%20ngay%2008-05-2013.pdf
Nhận định thì trường ngày 07/05/2013 2013-05-07 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/7638-Nhan%20dinh%20thi%20truong%20ngay%2007.05.13.pdf
Bản tin DNSC ngày 07/05/2013 2013-05-07 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/7639-Ban%20tin%20ngay%2007-05-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 06/05/2013 2013-05-06 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/7571-Ban%20tin%20ngay%2006-05-2013.pdf
Nhận định thì trường ngày 06/05/2013 2013-05-06 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/7570-Nhan%20dinh%20thi%20truong%20ngay%2006.05.13.pdf
Bản tin DNSC ngày 03/05/2013 2013-05-03 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/7487-Ban%20tin%20ngay%2003-05-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 02/05/2013 2013-05-02 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/7326-Ban%20tin%20ngay%2002-05-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 26/04/2013 2013-04-26 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/7202-Ban%20tin%20ngay%2026-04-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 25/04/2013 2013-04-25 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/7101-Ban%20tin%20ngay%2025-04-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 24/04/2013 2013-04-24 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/7007-Ban%20tin%20ngay%2024-04-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 23/04/2013 2013-04-23 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/6877-Ban%20tin%20ngay%2023-04-2013.pdf
Quy chế quản trị Công ty 2013-04-22 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25543-Quy%20che%20quan%20tri%20cong%20ty.doc
Bản tin DNSC ngày 22/04/2013 2013-04-22 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/6806-Ban%20tin%20ngay%2022-04-2013.pdf
Điều lệ công ty 2013-04-22 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25532-Dieu%20le%20DNSC.doc
Bản tin DNSC ngày 18/04/2013 2013-04-18 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/6699-Ban%20tin%20ngay%2018-04-2013.pdf
Giải trình lợi nhuận Quý I.2013 biến động tăng trên 10% so với Quý I/2012 2013-04-17 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/6564-DNSC_CBTT_BCTC%20Quy%20I.2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 17/04/2013 2013-04-17 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/6580-Ban%20tin%20ngay%2017-04-2013.pdf
Báo cáo tài chính Quý 1.2013 2013-04-17 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25581-DNSC_BC_Baocaotaichinh_Quy1.2013.pdf
Báo cáo tài chính Quý 1/2013 2013-04-16 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/6509-DNSC_BC_Baocaotaichinh_Quy1.2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 16/04/2013 2013-04-16 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/6578-Ban%20tin%20ngay%2016-04-2013.pdf
Báo cáo thường niên năm 2012 2013-04-16 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25582-DNSC_Bao%20cao%20thuong%20nien%202012.pdf
Báo cáo thường niên năm 2012 2013-04-15 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/6400-DNSC_Bao%20cao%20thuong%20nien%202012.pdf
Bản tin DNSC ngày 15/04/2013 2013-04-15 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/6419-Ban%20tin%20ngay%2015-04-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 12/04/2013 2013-04-12 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/6308-Ban%20tin%20ngay%2012-04-2013.pdf
DNSC thông báo nghỉ giao dịch 2013-04-10 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/6115-DNSC_CBTT_Thong%20bao%20nghi%20le.pdf
Bản tin DNSC ngày 10/04/2013 2013-04-10 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/6132-Ban%20tin%20ngay%2010-04-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 09/04/2013 2013-04-09 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/6031-Ban%20tin%20ngay%2009-04-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 08/04/2013 2013-04-08 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/5936-Ban%20tin%20ngay%2008-04-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 05/04/2013 2013-04-05 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/5840-Ban%20tin%20ngay%2005-04-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 04/04/2013 2013-04-04 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/5750-Ban%20tin%20ngay%2004-04-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 03/04/2013 2013-04-03 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/5751-Ban%20tin%20ngay%2003-04-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 02/04/2013 2013-04-02 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/5558-Ban%20tin%20ngay%2002-04-2013.pdf
Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2013 2013-04-01 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/6336-Tai%20lieu%20DHDCD.rar
Bản tin DNSC ngày 01/04/2013 2013-04-01 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/5557-Ban%20tin%20ngay%2001-04-2013.pdf
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 2013-03-30 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25584-DNSC_BC_BaoCaoTaiChinh_nam%202012.pdf
Báo cáo tỷ lệ ATTC năm 2012 2013-03-30 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/25583-DNSC_BC_TyLeAnToanTaiChinh_nam2012.pdf
Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính tại ngày 31.12.2012 2013-03-29 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/5324-DNSC_BC_TyLeAnToanTaiChinh_nam2012.pdf
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 2013-03-29 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/5322-DNSC_BC_BaoCaoTaiChinh_nam%202012.pdf
Bản tin DNSC ngày 29/03/2013 2013-03-29 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/5323-Ban%20tin%20ngay%2029-03-2013.pdf
DNSC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 2013-03-28 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/5593-Thu%20moi%20DHDCD%202013.pdf
Bản tin DNSC ngày 28/03/2013 2013-03-28 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/5258-Ban%20tin%20ngay%2028-03-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 27/03/2013 2013-03-27 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/5187-Ban%20tin%20ngay%2027-03-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 26/03/2013 2013-03-26 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/5125-Ban%20tin%20ngay%2026-03-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 22/03/2013 2013-03-22 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/4965-Ban%20tin%20ngay%2022-03-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 21/03/2013 2013-03-21 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/4924-Ban%20tin%20ngay%2021-03-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 20/03/2013 2013-03-20 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/4845-Ban%20tin%20ngay%2020-03-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 19/03/2013 2013-03-19 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/4782-Ban%20tin%20ngay%2019-03-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 18/03/2013 2013-03-18 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/4711-Ban%20tin%20ngay%2018-03-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 13/03/2013 2013-03-13 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/4528-Ban%20tin%20ngay%2013-03-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 12/03/2013 2013-03-12 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/4452-Ban%20tin%20ngay%2012-03-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 11/03/2013 2013-03-11 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/4382-Ban%20tin%20ngay%2011-03-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 08/03/2013 2013-03-08 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/4383-Ban%20tin%20ngay%2008-03-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 07/03/2013 2013-03-07 dnsc.com.vn/dnsc-data/docs/uploads/file/4242-Ban%20tin%20ngay%2007-03-2013.pdf
Bản tin DNSC ngày 06/03/2013 2013-03-06 dnsc.com.vn/